/>
Apr 172021
 

3 Non-Executive Directors - Welsh Government / Llywodraeth Cymru

Recruiter: Welsh Government / Llywodraeth Cymru
Location: Wales
Salary: £350 per day plus reasonable expenses
Posted: 14 Apr 2021
Closes: 30 Apr 2021
Sectors :Engineering, Gas & Renewables, Public Sector, Utilities, Oil, Gas & Energy
Contract Type: Permanent
Hours: Full Time

Natural Resources Wales (NRW) is the first organisation in the world to bring together many of the tools needed to pursue and apply the sustainable management of natural resources in relation to Wales. It is Wales’ largest Welsh Government Sponsored Body, established on 1 April 2013.

Alongside a wide range of operational and regulatory responsibilities, it is the principal adviser to Welsh Government about natural resources. The Board provides leadership and sets the organisation’s strategic direction and objectives and also promotes high standards by upholding the principles of regularity, propriety and value for money.

The Welsh Government is now seeking to appoint three new Board members to commence terms on 1 September 2021.

For all three roles, candidates must be able to demonstrate:

  • Respect for and understanding of the principles of accountability and good governance
  • Judgement in complex decision-making
  • Ability to interpret and challenge financial reports and wider performance issues
  • A focus on our future generations
  • A demonstrable commitment to equality, diversity and inclusion

Two of the roles require candidates to have experience in environment, landscape or land management and for one of these, fluency in Welsh is essential. For the third role, we are seeking a candidate with experience of chairing a committee who also has private sector and/or commercial experience.

If appointed, you will be required to attend six Board meetings a year and will also be expected to be a member of statutory sub-committees which meet 4-6 times a year. The landscape roles have a time commitment of 36 days per year and the Committee Chair role will have a time commitment of 42 days per year. All roles will be offered as an initial appointment of two, three or four years. The roles attract remuneration of £350 per day plus reasonable expenses.

Becoming a member of the Board of NRW offers you the chance to work with, and on behalf of, people who are passionate about the natural resources of Wales. You will be joining an organisation with a commitment to continuous improvement and to being a high performing organisation so that it can fulfil its ambitious purpose.

For a confidential discussion, available in either Welsh or English, please contact us on [email protected], specifying your language preference.

Full details can be found here

Applications must be received by 16:00 on 30 April 2021.

The Welsh Government believes public bodies should have board members who reflect Welsh society - people from all walks of life - to help them understand people's needs and make better decisions. This is why the Welsh Government is encouraging a wide and diverse range of individuals to apply for appointments to public bodies. Applications are particularly welcome from all under-represented groups including women, people under 30 years of age, people from ethnic minority communities, disabled people and the LGBT+ community.

Cyfoeth Naturiol Cymru - 3 x Cyfarwyddwyr anweithredol

Lleoliad: Cymru

Tâl: £350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw'r sefydliad cyntaf yn y byd i gyfuno llawer o'r dulliau gweithredu sydd eu hangen i fynd ar drywydd a chymhwyso rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol mewn perthynas â Chymru. Hwn yw Corff mwyaf Cymru a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ac a sefydlwyd ar 1 Ebrill 2013.

Ochr yn ochr ag ystod eang o gyfrifoldebau gweithredol a rheoleiddiol, dyma brif gynghorydd Llywodraeth Cymru ynghylch adnoddau naturiol. Mae'r Bwrdd yn rhoi arweiniad ac yn pennu cyfeiriad ac amcanion strategol y sefydliad ac mae hefyd yn hyrwyddo safonau uchel drwy gynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.

Mae Llywodraeth Cymru bellach yn ceisio penodi tri aelod newydd o'r Bwrdd i ddechrau ar 1 Medi 2021.

Ar gyfer pob un o'r tair swydd, rhaid i ymgeiswyr:

Barchu a deall egwyddorion atebolrwydd a llywodraethu da
Barnu wrth wneud penderfyniadau cymhleth
Dehongli a herio adroddiadau ariannol a materion perfformiad ehangach
Ffocysu ar genedlaethau'r dyfodol
Ymrwymo yn amlwg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
Mae yn ofynnol i ymgeiswyr feddu ar brofiad o reoli'r amgylchedd, y tirwedd neu dir ar gyfer dwy o'r swyddi ac ar gyfer un o'r rhain, mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol. Ar gyfer y drydedd swydd, rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â phrofiad o gadeirio pwyllgorau a sydd hefyd â phrofiad yn y sector preifat a/neu fasnachol.

Os cewch eich penodi, bydd gofyn i chi fynychu chwe chyfarfod Bwrdd y flwyddyn a bydd disgwyl i chi hefyd fod yn aelod o is-bwyllgorau statudol sy'n cyfarfod 4-6 gwaith y flwyddyn. Mae gan swyddi'r tirwedd ymrwymiad amser o 36 diwrnod y flwyddyn a bydd gan swydd Cadeirydd y Pwyllgor ymrwymiad amser o 42 diwrnod y flwyddyn. Cynigir pob swydd fel penodiad cychwynnol o ddwy, tair neu bedair blynedd. Bydd tâl o £350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol.

Mae dod yn aelod o Fwrdd CNC yn cynnig cyfle i chi weithio gyda, ac ar ran, pobl sy'n angerddol am adnoddau naturiol Cymru. Byddwch yn ymuno â sefydliad sydd ag ymrwymiad i welliant parhaus ac i fod yn sefydliad sy'n perfformio'n dda fel y gall gyflawni ei ddiben uchelgeisiol.

I gael trafodaeth gyfrinachol, sydd ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg, cysylltwch â ni ar [email protected], gan nodi eich dewis iaith.

Mae'r manylion llawn i'w gweld ar www.gatenbysanderson.com.

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 16:00 ar 30 Ebrill 2021.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai fod gan gyrff cyhoeddus aelodau bwrdd sy'n adlewyrchu cymdeithas Cymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ceisiadau'n arbennig gan bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl o dan 30 oed, pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a'r gymuned LGBT+.

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: